Let our style light up your smile. Make over 80€ order and GET FREE DELIVERY.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on pilke EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.9.2014. 

1. Rekisterinpitäjä

Pilke Design
@pilkedesign

info@pilkedesign.com
www.pilkedesign.com
2073165-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pilke Design
@pilkedesign

info@pilkedesign.com
www.pilkedesign.com
2073165-2

 


3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- laki (mikä)
- julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Muuta evästeasetuksia


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Jos rekisteröityjen ryhmiä on useita (esim. asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri), listaa ne sekä niiden tietosisältö pääpiirteissään.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät (myös henkilötietojen käsittelijät/alihankkijat), niihin liittyvät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä siirtoperusteet, jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Your shopping cart is empty

Suodata tuotteita

Terms and conditions

DELIVERY TERMS AND PRICES

Welcome to the Pilke design online store!
Pilke design is an online shopping website maintained by t:mi Eija Lähteenmäki. Social security number: 2073165-2.
All our products are handmade in Finland and we deliver products not only in Finland but all over the world. 
The price of the ordered product is the price displayed on the Pilke design page at the time of ordering. 
Prices include value added tax of 24%.

We always deliver orders as quickly as possible. Most deliveries are sent within 1-2 business days after the order arrives. 
The delivery cost is added to the purchase price. If you wish, you can choose Posti's letter or parcel delivery. 
In the case of parcel delivery, we provide the shipping ID by e-mail in connection with the delivery confirmation. 
With the delivery ID, you can track the status of the delivery on Posti's website (www.posti.fi). 
Note! It is not possible to track the letter delivery separately from Posti's services. 
We are not responsible for shipments lost/damaged in transit.


We offer the following payment method:
The payments in the EU-shop is handled via Klarna´s checkout.

Payment via Klarna
Along with Klarna Bank AB (main office at Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden), 
we are offering credit card payments via Klarna´s checkout. Notice that you can do both debit and credit card payments.

If you have any questions regarding your payment, please contact Klarna or call Klarna customer service at +358 9 425 99 771. 
You can always monitor your purchases and invoices from Klarna´s website. You can find more information about Klarna here and the 
terms of use here. Klarna processes your personal information in accordance with applicable data protection laws and 
Klarna’s data protection policy.

If you are a registered customer, you can follow the progress of the order through MY ACCOUNT.
If you have any questions regarding invoicing or purchasing products, please contact our customer service: pilkedesign@gmail.com


Product return.

We want you to be satisfied with the products you ordered and we give the products a 14-day exchange and return right. 
Products to be returned must be unused, in salable condition and must be in their original packaging. For returns, 
use the original shipping packaging or other similar packaging that can withstand transportation. Pack the products carefully. 
Please contact our customer service, and we will give you instructions on how to return the product. 
After receiving the product return, we check the product and refund the purchase 
amount to your account via the Klarna customer account.
Note! The return of products on sale is subject to a fee and the payment made for the return will not be refunded.

For all questions related to products and design, you can contact us: pilkedesign@gmail.com

- – - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gift cards used in the shopping cart